Opolskie w Internecie
system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny
Województwa Opolskiego

Dane statystyczne

28.04.2014

Zapraszamy do korzystania z nowych kompozycji obejmujących 62 maps z danymi statystycznymi. Przygotowane przez Urząd Statystyczny w Opolu dane obejmują tematy takie, jak: ludność, rynek pracy, zasoby mieszkaniowe, infrastruktura społeczna i komunalna, edukacja, budżety gmin i podmioty gospodarki narodowej. Ponadto w oparciu o dane Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przygotowano kartodiagramy dotyczące struktury katastralnej, struktury władania i użytkowania gruntów. Dane można w dowolnym momencie dodać do maps korzystając z przycisku "Wyświetl klasy i zapytania" na pasku narzędzi "Źródła danych" lub skorzystać z gotowych map, do których odnośniki znajdują się w dziale "Dane staystyczne" na stronie maps.opolskie.pl

Nowa strona WODKiK

26.08.2013

Zapraszamy do odwiadzania nowej strony internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Godezyjnej i Kartograficznej w Opolu: www.wodgik.opolskie.pl. Na stronie publikowane są bieżące informacje o działaniach WODGiK w tym również o wszelkich nowościach na mapsch.

Osnowa geodezyjna

12.03.2013

Udostępniliśmy nową warstwę tematyczną, obejmującą poziomą i wysokościową osnowę geodezyjną z naszego województwa. Stanowi ona zintegrowaną kopię baz danych prowadzonych przez Powiatowe Ośrodki Geodezyjne i Kartograficzne. Dane źródłowe zostały pozyskane w maju 2012r. W wersji zaawansowanej portalu osnowę geodezyjną można dodać do maps korzystając ze Źródeł danych, gdzie wybieramy Rdzeń OSIP, a następnie Opolskie Dane Tematyczne (ODT), osnowa dostępna jest także na przykładowej mapie.

Nowy interfejs

07.02.2013

W odpowiedzi na oczekiwania użytkowników portalu przygotowano nowy, uproszczony interfejs aplikacji, dzięki któremu korzystanie z portalu OWI jest jeszcze łatwiejsze, a przeglądanie map bardziej efektywne. Dla zainteresowanych bardziej zaawansowanymi funkcjami dostępna jest także dotychczasowa, rozbudowana wersji portalu.

Nowe maps NMT

4.12.2012

Wykorzystując dane GRID (o rozdzielczości 5m) przygotowano nową kompozycję Numeryczny Model Terenu, która oprócz dotychczas publikowanych danych dot. ukształtowania terenu, zawiera mapę hipsometryczną, oraz analizę spadków terenu. Przygotowane warstwice dynamicznie dopasowują się do skali wyświetlanej maps, osiągając cięcie poziomicowe 2,5 m.

Aktualizacja maps katastru

21.11.2012

Nowa kompozycja Kataster i rolnictwo zawiera zaktualizowane maps z użytkowaniem terenu i strukturą władania. Przebudowano mapę tematyczną "Rolnictwo" oraz dodano nową mapę zawierającą dane katastralne na tle ortofotomaps.

Nagroda "Internetowa maps Roku"

10.11.2012

W 2012 roku maps "Kultura, turystyka i sport" zdobyła II nagrodę w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich "Internetowa maps Roku 2012".


OWI - Opolskie w Internecie

„Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej” to Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej województwa opolskiego, tworzona, utrzymywana i rozwijana przez współdziałające organy administracji publicznej oraz osoby trzecie.

OWI Portal

Geoportal systemu informacji przestrzennej "Opolskie w Internecie" - zaawansowana aplikacja WWW zapowniająca dostęp Centralnej Bazy Danych systemu na zasadach zawartych w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. Nr 76 poz.489), ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112 poz.1198 z późn. zm.) oraz przepisach szczegółowych.

KONTAKT

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

Inwestujemy w Twoją przyszłość

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013